Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Kliknij tutaj, aby dowiedzie si wicej.

Clanet - strona główna
piątek, 21 października 2011 00:00

W zwizku z przewidywanym na 1 stycznia 2012 roku wejciem w ycie Ustawy zdnia 24wrzenia 2010 r. o ewidencji ludnoci, istnieje konieczno dostosowania oprogramowania wurzdach do nowych struktur baz danych oraz przystosowania go dowymiany dokumentw rodkami komunikacji elektronicznejzcentralnym rejestrem PESEL. Jednoczenie organy administracji samorzdowej s w dalszym cigu ustawowo zobowizane do utrzymywania naswoim terenie lokalnej bazy mieszkacw gminy oraz rejestru wyborcw.

Informujemy, e oprogramowanie naszej firmy w wersji dla Windows jest dostosowywane do wymogw nowej ustawy tak, by mogo pracowa w nowym rodowisku i funkcjonalnie zastpi modu ZMOKU lub wsppracowa z nim.

Z powodu opnie MSWiA w zakresie przygotowania rodowiska dla aplikacji alternatywnych oraz moliwoci ich testowania, przewidujemy ukoczenie tych prac dopiero wgrudniu 2011 roku. Jak nas bowiem poinformowano pismem z dnia 16wrzenia 2011r. oraz potwierdzono naspotkaniu producentw oprogramowania wMSWiA, ktre odbyo si 12 padziernika 2011, dopiero na pocztku grudnia 2011 zostanie udostpnione rodowisko testowe z Centraln Szyn Integracyjn (CSI) oraz moliwo przetestowania poczenia z programem ZMOKU, ktry obecnie jest jeszcze wtrakcie przygotowa. Pomimo wspomnianych okolicznoci potwierdzamy gotowo do wdraania wurzdach nowych wersji naszego oprogramowania, ktre oprcz dotychczasowej funkcjonalnoci bdzie realizowa dodatkowo funkcjonalno odpowiednich moduw ZMOKU.

Uytkownicy wersji windowsowej naszego systemu i posiadajcy aktualn umow serwisow na rok 2012 otrzymaj aktualizacj oprogramowania bez dodatkowych opat. Natomiast koszt instalacji poczenia bazy lokalnej z centralnym rejestrem PESEL bdzie zalea od wybranego wariantu poczenia i zapisw umowy serwisowej w zakresie obsugi w siedzibie klienta.

Urzdy pracujce jeszcze przy pomocy oprogramowania w wersji DOS mog w kadym momencie wymieni swoje oprogramowanie do wersji Windows. Zainteresowanych prosimy okontakt w celu uzgodnienia zasad tej wymiany.

Wdraanie nowych wersji aplikacji powinno rozpocz si na przeomie roku, atermin zalee bdzie od dotrzymania przez MSWiA obietnicy udostpnienia dostawcom aplikacji alternatywnych rodowiska testowego co najmniej na pocztku grudnia 2011r.

 
poniedziałek, 10 października 2011 13:27

W zwizku z pytaniami naszych uytkownikw w sprawie poczenia systemw ewidencyjnych z centralnym rejestrem PESEL drog elektroniczn informujemy, e prowadzimy obecnie dziaania w celu przetestowania stworzonych przez nas narzdzi do tego celu.

Jak nas poinformowano, dopiero w grudniu tego roku bdzie moliwo dostpu do rodowiska testowego przez Internet.

12 padziernika odbdzie si w Warszawie spotkanie producentw oprogramowania uytkowego w celu omwienia spraw technicznych i organizacyjnych dotyczcych komunikacji elektronicznej pomidzy bazami danych. Pracownicy naszej firmy rwnie zostali zaproszeni do udziau w tych konsultacjach.

Jednoczenie przypominamy, e organy gminy zgodnie z art.6 ustawy zobowizane s do prowadzenia rejestrw mieszkacw.

 
Wybory do Izb Rolniczych
poniedziałek, 14 lutego 2011 23:33

Zbliajce si wybory do Izb Rolniczych wymagaj od gmin przygotowania spisw rolnikw posiadajcych na ich terenie grunty rolne. Wychodzc naprzeciw tym potrzebom przygotowalimy specjaln wersj moduu Rejestr Wyborcw, w ktrej mona przygotowa spisy wyborcw do Izb Rolniczych.

Wersja ta umoliwia wybranie spord wyborcw osb uprawnionych do wyborw rolniczych, dopisanie osb spoza terenu gminy oraz wydrukowanie jednej listy wedug okrelonego wzoru. Osoby spoza terenu gminy mog by wczytywane do bazy z odpowiednio przygotowanego pliku tekstowego. Po wydrukowaniu list baza powraca do stanu pierwotnego, czyli osoby spoza terenu gminy s z bazy usuwane.

Wszystkich zainteresowanych tak wersj Rejestru Wyborcw prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu ustalenia zasad przekazania programu. Wszyscy posiadacze windowsowej wersji Rejestru Wyborcw, majcy wan umow serwisow mog otrzyma ten program bez dodatkowej opaty.

 
poniedziałek, 25 lipca 2011 00:00

Aktualno homologacji zostaa przeduona do koca 2011 roku.

Poniej znajduj si kopie wydanych zawiadcze

Więcej…
 
Zmiany zasad przekazywania danych
poniedziałek, 03 stycznia 2011 17:47

W zwizku z wejciem w ycie z dniem 1 stycznia 2011 roku

Rozporzdzenia Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji w sprawie przekazywania danych pomidzy organami prowadzcymi ewidencj ludnoci oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL

gminy zaprzestaj wysyania Kart Osobowych Mieszkaca do nowego miejsca zamieszkania wymeldowanego mieszkaca. Zamiast tego naley przesya wydruk informacji o mieszkacu.

Informujemy, e w tym celu mona uy nastpujcych wydrukw:

- dla wersji Windows w zakadce "Pisma" wzoru "Wszystkie dane"

- dla wersji DOS - wydruk KOM z zaznaczeniem: "Na tekturce - NIE"

W celu aktualizacji wygldu wydruku, wszyscy posiadacze umowy serwisowej otrzymaj drog mailow odpowiedni poprawk do programu. Gminy, ktre nie posiadaj umowy serwisowej prosimy o kontakt w celu uzgodnienia uzyskania poprawki.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 10
Clanet Sp. z o.o. ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice NIP: 969-12-82-387
Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000038123
Kapitał zakładowy: 50 tysięcy PLN