Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Kliknij tutaj, aby dowiedzie si wicej.

konfiguracja windows
środa, 10 października 2007 14:50

Konfiguracja Microsoft Windows

Konfiguracja Microsoft Windows do pracy z DOSowymi programami Ewidencji Ludnoci, obsugi Podatkw i Budetu.

Konfiguracja systemu

Windows 2000/XP
Przede wszystkim naley pamita, i w systemach Windows 2000 i Windows XP nie ma ju DOSa i rodowisko tekstowe jest tylko czciowo z nim zgodne. Niezbdne zmiany mona wprowadzi na kilka sposobw, m.in. modyfikujc oryginalne pliki wsadowe programw, lub skrty ktre je uruchamiaj - ta metoda jest jednak trudniejsza i niezalecana.

Proponowanym sposobem ustawienia odpowieniej konfiguracji jest modyfikacja plikw CONFIG.NT i AUTOEXEC.NT, ktre mona znale w podkatalogu system32 gwnego katalogu Windowsa (zwykle jest to C:\Windows\system32 dla Windows XP, oraz C:\WINNT\system32 dla Windows 2000).
Pliki te mona modyfikowa np. programem Notatnik - prosz jednak uwaa, by nie doda on przy zapisie dodatkowego rozszerzenia .TXT! Odpowiednio zmodyfikowane pliki mona te pobra z niniejszej strony i zastpi nimi oryginalne - ich dodatkowa modyfikacja bdzie jednak niezbdna.

AUTOEXEC.NT
CONFIG.NT

W pliku CONFIG.NT naley przede wszystkim w ostatniej linijce zmieni warto paramteru files na rwn lub wiksz od 140:

files=140
Systemy Windows 2000 i XP nie korzystaj ju z programu EMM386 i ustawianie obszaru pamici grnej UMB jest w nich realizowane inaczej. Odpowiedni opis znajduje si w pliku CONFIG.NT, ale adne modyfikacje wartoci domylnych nie s konieczne. Nie stosuje si ju take zmiennej SHELL w pliku CONFIG.NT, a domylna wielko obszaru zmiennych systemowych powinna by wystarczajca do wszystkich zastosowa.
W pliku AUTOEXEC.NT trzeba wyczy adowanie programw mscdexnt.exe oraz redir. Najprociej jest poprzedzi odpowiednie linie poleceniem REM w nastpujcy sposb:

rem lh %SystemRoot%\system32\mscdexnt.exe
rem lh %SystemRoot%\system32\redir
Ostatnim krokiem jest dopisanie zmiennych systemowych pik_path i pik_pl - prosz wstawi prawidow ciek do katalogu z programami:

set pik_path=tu wpisa ciek do katalogu pik_dir
set pik_pl=mazovia
Gdyby jednak niektre funkcje programw nadal zgaszay bd zbyt maej iloci pamici, mona (w sposb analogiczny do opisanego powyej) zablokowa adowanie programu dosx w pliku AUTOEXEC.NT
Zmienn PATH mona zmodyfikowa albo poprzez dopisanie jej do AUTOEXEC.NT, albo zmieniajc preferencje uytkownika w Mj Komputer -> Waciwoci (menu kontekstowe) -> Zaawansowane -> Zmienne rodowiskowe. W obu przypadkach wystarczy dopisa:

PATH=tu wpisa ciek do programw

Polskie litery

Wprowadzenie
Standard kodowania znakw ASCII - stosowany w obecnych systemach komputerowych - nie przewidywa obsugi liter akcentowanych, obecnych w wielu jzykach poza angielskim. Powstaa wic konieczno zdefiniowania dodatkowego schematu kodowania takich liter dla tych jzykw.
Systemy Windows obsuguj polskie litery poprzez kodowanie ich w a dwch, niezgodnych ze sob systemach, tj. DOS-852 i WIN-1250. Pierwszy z nich jest stosowany do pracy w rodowisku tekstowym (lub w oknie emulujcym takie rodowisko), a drugi w aplikacjach graficznych.
Zgodnie z wymogami ministerialnymi, dane wprowadzane i przechowywane w systemie Ewidencji Ludnoci musz by kodowane systemem okrelanym jako Mazovia. Aby skorzysta z tego kodwania pod systemami Windows, naley zaadowa do pamici specjalne programy, ktre to umoliwiaj. Programy te nazywane s potocznie nakadkami.
Windows 2000/XP
Ze wzgldu na czste problemy z poprawn prac nakadek obsugujcych polskie litery pod systemami Windows 2000 i Windows XP, opracowalimy dla Pastwa ponisze wyjanienia ktre powinny pomc w ich rozwizaniu.
Ze wzgldu na fakt, i nowy interpreter komend nie jest w peni zgodny ze swoim DOSowym odpowiednikiem, nie zalecamy adowania nakadek do polskich liter w pliku AUTOEXEC.NT. Otrzymalimy wiele sygnaw i uruchamiane w ten sposb kodowanie nie dziaa poprawnie, a czasami (na niektrych systemach) nie dziaa wcale.
Proponujemy Pastwu zrobienie nastpujcego pliku PL.BAT i uruchamianie go przed rozpoczciem pracy z programem:

@echo off
egapl ma +
pl_key
Pliki EGAPL.EXE i PL_KEY.COM powinny znajdowa si w podkatalogu PIK_DIR, ktrego przeszukiwanie powinni mie Pastwo ustawione w zmiennej systemowej PATH. Zmienn t mona zmodyfikowa albo poprzez dopisanie jej do AUTOEXEC.NT, albo zmieniajc preferencje uytkownika w Mj Komputer -> Waciwoci (menu kontekstowe) -> Zaawansowane -> Zmienne rodowiskowe. W obu przypadkach wystarczy dopisa:

PATH=tu wpisa ciek do katalogu PIK_DIR
Gdyby mimo wszystko Windows "przebija" niektre litery w swoim wasnym kodowaniu (objawia si to m.in. problemami z przeszukiwaniem bazy po wpisaniu sw z polskimi literami, lub komunikatami o nieprawidowych znakach wprowadzonych do pl formatek), to naley na czas pracy z programem przeczy systemowy Ukad Klawiatury ze schematu Polski - Polski programisty na jakikolwiek schemat angielski - np. Angielski - Stany Zjednoczone.
Prosz pamita o przywrceniu poprzedniego ustawienia po zakoczeniu pracy z programem, inaczej wprowadzanie polskich znakw w aplikacjach graficznych bdzie niemoliwe.
Za uciliwo powyszego rozwizania serdczenie Pastwa przepraszamy, niemniej wynika ono nie z naszej winy. Staramy si znale inn metod obejcia tego problemu.

Naley pamita, i wszystkie ustawienia wpisane w CONFIG.NT i AUTOEXEC.NT wpywaj tylko na uruchamianie programw DOSowych, w szczeglnoci za nie maj adnego zwizku z dziaaniem programw "okienkowych". Nie s te adowane przy starcie komputera, lecz przy kadym uruchomieniu programu DOSowego - aby wic sprawdzi efekt wprowadzonych do nich zmian wystarczy zamkn wszystkie DOSowe programy i uruchomi je ponownie.

Spakowane pliki AUTOEXEC.NT i CONFIG.NT

 
Clanet Sp. z o.o. ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice NIP: 969-12-82-387
Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000038123
Kapitał zakładowy: 50 tysięcy PLN