Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Kliknij tutaj, aby dowiedzie si wicej.

piątek, 21 października 2011 00:00

W zwizku z przewidywanym na 1 stycznia 2012 roku wejciem w ycie Ustawy zdnia 24wrzenia 2010 r. o ewidencji ludnoci, istnieje konieczno dostosowania oprogramowania wurzdach do nowych struktur baz danych oraz przystosowania go dowymiany dokumentw rodkami komunikacji elektronicznejzcentralnym rejestrem PESEL. Jednoczenie organy administracji samorzdowej s w dalszym cigu ustawowo zobowizane do utrzymywania naswoim terenie lokalnej bazy mieszkacw gminy oraz rejestru wyborcw.

Informujemy, e oprogramowanie naszej firmy w wersji dla Windows jest dostosowywane do wymogw nowej ustawy tak, by mogo pracowa w nowym rodowisku i funkcjonalnie zastpi modu ZMOKU lub wsppracowa z nim.

Z powodu opnie MSWiA w zakresie przygotowania rodowiska dla aplikacji alternatywnych oraz moliwoci ich testowania, przewidujemy ukoczenie tych prac dopiero wgrudniu 2011 roku. Jak nas bowiem poinformowano pismem z dnia 16wrzenia 2011r. oraz potwierdzono naspotkaniu producentw oprogramowania wMSWiA, ktre odbyo si 12 padziernika 2011, dopiero na pocztku grudnia 2011 zostanie udostpnione rodowisko testowe z Centraln Szyn Integracyjn (CSI) oraz moliwo przetestowania poczenia z programem ZMOKU, ktry obecnie jest jeszcze wtrakcie przygotowa. Pomimo wspomnianych okolicznoci potwierdzamy gotowo do wdraania wurzdach nowych wersji naszego oprogramowania, ktre oprcz dotychczasowej funkcjonalnoci bdzie realizowa dodatkowo funkcjonalno odpowiednich moduw ZMOKU.

Uytkownicy wersji windowsowej naszego systemu i posiadajcy aktualn umow serwisow na rok 2012 otrzymaj aktualizacj oprogramowania bez dodatkowych opat. Natomiast koszt instalacji poczenia bazy lokalnej z centralnym rejestrem PESEL bdzie zalea od wybranego wariantu poczenia i zapisw umowy serwisowej w zakresie obsugi w siedzibie klienta.

Urzdy pracujce jeszcze przy pomocy oprogramowania w wersji DOS mog w kadym momencie wymieni swoje oprogramowanie do wersji Windows. Zainteresowanych prosimy okontakt w celu uzgodnienia zasad tej wymiany.

Wdraanie nowych wersji aplikacji powinno rozpocz si na przeomie roku, atermin zalee bdzie od dotrzymania przez MSWiA obietnicy udostpnienia dostawcom aplikacji alternatywnych rodowiska testowego co najmniej na pocztku grudnia 2011r.

 
Clanet Sp. z o.o. ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice NIP: 969-12-82-387
Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000038123
Kapitał zakładowy: 50 tysięcy PLN