Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Zmiany w systemie PESEL i przygotowanie systemu ZMOKU
poniedziałek, 04 października 2010 09:56

W związku z rozpoczęciem przez MSWiA przygotowań do wdrażania systemu ZMOKU, pragniemy poinformować Państwa o przekazanych nam zasadach funkcjonowania tego systemu oraz przewidywanym działaniu systemu PESEL 2.

Poniżej znajduje się opis przewidywanych zmian oraz informacje o sposobie ich wdrażania.

Jednocześnie zapewniamy, że nasze oprogramowanie (wersja Windows) jest przygotowane do pracy w nowym systemie, a wymagane zmiany w odpowiednim momencie, kiedy stan prawny i warunki techniczne systemu PESEL2 będą gotowe, zostaną udostępnione naszym użytkownikom.

Poniżej przedstawiamy Państwu przekazane nam informacje na temat struktury systemu PESEL oraz zasad działania.

1. Terminy wprowadzenia systemu PESEL 2 i zakres zmian.


Wprowadzenie systemu PESEL 2 wiąże się z szeregiem zmian w ustawodawstwie. Aktualnie przyjmuje się, że nowy system przekazywania danych powinien być uruchomiony w drugiej połowie 2011 roku.

2. Schemat działania systemu PESEL 2

System PESEL 2 zakłada, że wszystkie dane będą przechowywane w Centralnym Banku Danych, do którego odpowiednie jednostki będą mieć bezpośredni dostęp w celu ich aktualizowania i pobierania. Zlikwidowane będą Terenowe Banki Danych, w których były przechowywane dane dla danego województwa.  Dostęp do CBD będzie bezpośredni przez odpowiednie łącza za pośrednictwem systemu ZMOKU lub lokalnych programów do obsługi zadań gminy. Operator w urzędzie będzie mógł pobierać z CBD dane osób, do których posiada uprawnienia. Na bieżąco będzie mógł wprowadzać zmiany w przydzielonym mu zakresie. Zmiany wprowadzone do CBD przez jednego użytkownika (np. pracownika USC) będą widoczne dla drugiego (np. pracownika Ewidencji Ludności). Likwiduje to konieczność komunikacji pomiędzy tymi wydziałami poprzez dokumenty papierowe oraz inne łącza lokalne. Zniknie również konieczność przesyłania informacji pomiędzy urzędami.

3. Funkcjonalność systemu ZMOKU

System ZMOKU będzie umożliwiał wprowadzanie zmian w danych CBD w trzech zakresach:


- danych dotyczących adresów zamieszkania (moduł ewidencji ludności),

- danych osobowych (moduł USC),

- danych dotyczących dowodów osobistych (moduł dowodów osobistych).

Dane, wprowadzone w którymkolwiek z modułów będą – poprzez bazę CBD – możliwe do obejrzenia i zaktualizowania w pozostałych modułach.
Jak wcześniej wspomniano struktura taka eliminuje konieczność dodatkowej komunikacji pomiędzy odpowiednimi wydziałami własnego urzędu ale również pomiędzy urzędami w całym kraju. Każda jednostka administracji samorządowej będzie miała dostęp do danych do których jest uprawniona, na przykład natychmiast po przemeldowaniu – o wymeldowaniu się swego
mieszkańca. Zniknie również konieczność przesyłania informacji z jednego urzędu do drugiego drogą papierową.

System ZMOKU pracuje bezpośrednio na bazie CBD i nie ma możliwości prowadzenia swoich własnych, lokalnych baz danych.

Dlatego dla realizacji powierzonych mu zadań urząd musi posiadać inne, lokalne oprogramowanie.

Dotyczy to w szczególności:

- rejestru mieszkańców i rejestru cudzoziemców (obowiązek ustawowy),
- rejestru wyborców (obowiązek ustawowy),
- ksiąg USC.


Projektowane ustawy mają znieść obowiązek prowadzenia przez gminy rejestru wydanych dowodów osobistych.

4. Programy do obsługi Lokalnych Baz Danych w systemie PESEL 2

Jak wspomniano powyżej, gmina jest obowiązana ustawowo do prowadzenia własnych rejestrów:
- mieszkańców i cudzoziemców
- wyborców.
W wielu gminach prowadzona jest również komputerowo baza aktów USC oraz innych danych, gdzie informacje o miejscach zamieszkania i danych osobowych są potrzebne.


Bazy lokalne mogą zawierać o wiele więcej informacji niż baza CBD, na przykład informacje o byłych mieszkańcach, poprzednich meldunkach i nieaktualnych dokumentach tożsamości (CBD przewiduje informacje tylko o dokumentach bieżących).
Również sporządzanie różnego rodzaju list, składających się z dużej ilości danych (list dzieci do szkół, poborowych, jubilatów itp.), bezpośrednio z CBD, z powodów szybkości dostępu do danych, byłaby kłopotliwa. Do obsługi tych lokalnych baz danych, gmina musi posiadać własne oprogramowanie.


MSWiA proponuje więc, żeby dotychczasowi wytwórcy oprogramowania dołączyli do funkcji swoich systemów bezpośrednią wymianę danych pomiędzy lokalnymi bazami a CBD. Oznacza to, że w niektórych zakresach działania, operatorzy nie będą musieli korzystać z systemu ZMOKU, ponieważ jego funkcję przejmą lokalne programy. Wprowadzając zmianę, np. stanu cywilnego, nastąpi aktualizacja jednocześnie w bazie lokalnej USC, jak i w CBD. Więcej, poprzez łącza systemu PESEL2, informacja o zmianie będzie wysyłana do miejsca zamieszkania osoby i tam aktualizowana w lokalnej bazie danych mieszkańców.

Dodatkowe funkcjonalności naszego oprogramowania są aktualnie przygotowane, jednak mogą jeszcze ulec zmianom, gdyż nikt nie jest w stanie przewidzieć w jakim zakresie zostanie zmieniony stan prawny i które z zamierzeń projektantów systemu PESEL2 zostaną zaakceptowane. W odpowiednim momencie, kiedy stan prawny i warunki techniczne systemu PESEL2 będą gotowe, nasi użytkownicy otrzymają odpowiednie oprogramowanie.

 
Clanet Sp. z o.o. ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice NIP: 969-12-82-387
Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000038123
Kapitał zakładowy: 50 tysięcy PLN