Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Kliknij tutaj, aby dowiedzie si wicej.

Zmiany w systemie PESEL i przygotowanie systemu ZMOKU
poniedziałek, 04 października 2010 09:56

W zwizku z rozpoczciem przez MSWiA przygotowa do wdraania systemu ZMOKU, pragniemy poinformowa Pastwa o przekazanych nam zasadach funkcjonowania tego systemu oraz przewidywanym dziaaniu systemu PESEL 2.

Poniej znajduje si opis przewidywanych zmian oraz informacje o sposobie ich wdraania.

Jednoczenie zapewniamy, e nasze oprogramowanie (wersja Windows) jest przygotowane do pracy w nowym systemie, a wymagane zmiany w odpowiednim momencie, kiedy stan prawny i warunki techniczne systemu PESEL2 bd gotowe, zostan udostpnione naszym uytkownikom.

Poniej przedstawiamy Pastwu przekazane nam informacje na temat struktury systemu PESEL oraz zasad dziaania.

1. Terminy wprowadzenia systemu PESEL 2 i zakres zmian.


Wprowadzenie systemu PESEL 2 wie si z szeregiem zmian w ustawodawstwie. Aktualnie przyjmuje si, e nowy system przekazywania danych powinien by uruchomiony w drugiej poowie 2011 roku.

2. Schemat dziaania systemu PESEL 2

System PESEL 2 zakada, e wszystkie dane bd przechowywane w Centralnym Banku Danych, do ktrego odpowiednie jednostki bd mie bezporedni dostp w celu ich aktualizowania i pobierania. Zlikwidowane bd Terenowe Banki Danych, w ktrych byy przechowywane dane dla danego wojewdztwa. Dostp do CBD bdzie bezporedni przez odpowiednie cza za porednictwem systemu ZMOKU lub lokalnych programw do obsugi zada gminy. Operator w urzdzie bdzie mg pobiera z CBD dane osb, do ktrych posiada uprawnienia. Na bieco bdzie mg wprowadza zmiany w przydzielonym mu zakresie. Zmiany wprowadzone do CBD przez jednego uytkownika (np. pracownika USC) bd widoczne dla drugiego (np. pracownika Ewidencji Ludnoci). Likwiduje to konieczno komunikacji pomidzy tymi wydziaami poprzez dokumenty papierowe oraz inne cza lokalne. Zniknie rwnie konieczno przesyania informacji pomidzy urzdami.

3. Funkcjonalno systemu ZMOKU

System ZMOKU bdzie umoliwia wprowadzanie zmian w danych CBD w trzech zakresach:


- danych dotyczcych adresw zamieszkania (modu ewidencji ludnoci),

- danych osobowych (modu USC),

- danych dotyczcych dowodw osobistych (modu dowodw osobistych).

Dane, wprowadzone w ktrymkolwiek z moduw bd ? poprzez baz CBD ? moliwe do obejrzenia i zaktualizowania w pozostaych moduach.
Jak wczeniej wspomniano struktura taka eliminuje konieczno dodatkowej komunikacji pomidzy odpowiednimi wydziaami wasnego urzdu ale rwnie pomidzy urzdami w caym kraju. Kada jednostka administracji samorzdowej bdzie miaa dostp do danych do ktrych jest uprawniona, na przykad natychmiast po przemeldowaniu ? o wymeldowaniu si swego
mieszkaca. Zniknie rwnie konieczno przesyania informacji z jednego urzdu do drugiego drog papierow.

System ZMOKU pracuje bezporednio na bazie CBD i nie ma moliwoci prowadzenia swoich wasnych, lokalnych baz danych.

Dlatego dla realizacji powierzonych mu zada urzd musi posiada inne, lokalne oprogramowanie.

Dotyczy to w szczeglnoci:

- rejestru mieszkacw i rejestru cudzoziemcw (obowizek ustawowy),
- rejestru wyborcw (obowizek ustawowy),
- ksig USC.


Projektowane ustawy maj znie obowizek prowadzenia przez gminy rejestru wydanych dowodw osobistych.

4. Programy do obsugi Lokalnych Baz Danych w systemie PESEL 2

Jak wspomniano powyej, gmina jest obowizana ustawowo do prowadzenia wasnych rejestrw:
- mieszkacw i cudzoziemcw
- wyborcw.
W wielu gminach prowadzona jest rwnie komputerowo baza aktw USC oraz innych danych, gdzie informacje o miejscach zamieszkania i danych osobowych s potrzebne.


Bazy lokalne mog zawiera o wiele wicej informacji ni baza CBD, na przykad informacje o byych mieszkacach, poprzednich meldunkach i nieaktualnych dokumentach tosamoci (CBD przewiduje informacje tylko o dokumentach biecych).
Rwnie sporzdzanie rnego rodzaju list, skadajcych si z duej iloci danych (list dzieci do szk, poborowych, jubilatw itp.), bezporednio z CBD, z powodw szybkoci dostpu do danych, byaby kopotliwa. Do obsugi tych lokalnych baz danych, gmina musi posiada wasne oprogramowanie.


MSWiA proponuje wic, eby dotychczasowi wytwrcy oprogramowania doczyli do funkcji swoich systemw bezporedni wymian danych pomidzy lokalnymi bazami a CBD. Oznacza to, e w niektrych zakresach dziaania, operatorzy nie bd musieli korzysta z systemu ZMOKU, poniewa jego funkcj przejm lokalne programy. Wprowadzajc zmian, np. stanu cywilnego, nastpi aktualizacja jednoczenie w bazie lokalnej USC, jak i w CBD. Wicej, poprzez cza systemu PESEL2, informacja o zmianie bdzie wysyana do miejsca zamieszkania osoby i tam aktualizowana w lokalnej bazie danych mieszkacw.

Dodatkowe funkcjonalnoci naszego oprogramowania s aktualnie przygotowane, jednak mog jeszcze ulec zmianom, gdy nikt nie jest w stanie przewidzie w jakim zakresie zostanie zmieniony stan prawny i ktre z zamierze projektantw systemu PESEL2 zostan zaakceptowane. W odpowiednim momencie, kiedy stan prawny i warunki techniczne systemu PESEL2 bd gotowe, nasi uytkownicy otrzymaj odpowiednie oprogramowanie.

 
Clanet Sp. z o.o. ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice NIP: 969-12-82-387
Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000038123
Kapitał zakładowy: 50 tysięcy PLN