Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Kliknij tutaj, aby dowiedzie si wicej.

sobota, 14 marca 2009 15:26

W zwizku z rozesanymi przez urzedy wojewódzkie pismami, dotyczcymi koniecznoci aktualizacji oprogramowania dla ewidencji ludnoci, informujemy, e wszyscy uytkownicy naszego oprogramowania, którzy posiadaj Umowy Serwisowe, otrzymaj w ramach umowy – czyli bezpatnie, aktualizacje zwizane z planowanym uchwaleniem przez sejm RP nowej ustawy o ewidencji ludnoci oraz dostosowaniem oprogramowania do innych aktów prawnych, wymienionych w w/w pimie.

Nasze oprogramowanie jest na bieco dostosowywane do wszystkich wymaga przekazywanych firmom przez MSWiA, w podanych przez nie terminach. Dotyczy to obydwu wersji naszego oprogramowania: wersji dla DOS i wersji dla Windows

Konieczno dostosowania naszego oprogramowania do nowych regulacji prawnych wynika z Porozumienia Nr 5/DIR/VIII-H/2000 z dn. 11.02.2000 oraz Aneksu nr 1 z dn. 8 kwietnia 2002 r. zawartego pomidzy Ministerstwem a nasz firm. Zgodno z wymaganiami MSWiA potwierdza zawiadczenie homologacyjne i nie wywizywanie si z aktualizowania oprogramowania zgodnie z tymi wymaganiami skutkowaoby utrat homologacji.  

        Jestemy w staym kontakcie z Departamentem Rejestrów Pastwowych MSWiA. Obecnie trwaj tam prace nad przygotowaniem struktury zmian w systemie PESEL oraz dopasowaniem istniejcego stanu prawnego poprzez zmian ustaw i rozporzdze towarzyszcych. W ostatnim czasie Ministerstwo przeprowadzio konsultacje z wszystkimi firmami – producentami oprogramowania co do zakresu wprowadzanych zmian. Dotycz one projektu nowej ustawy, wic w obecnej chwili nie mona ich wprowadza, gdy wykraczaj poza aktualny stan prawny. Ostateczny ksztat ustawy moe zosta diametralnie zmieniony w procesie legislacyjnym, a w skrajnym przypadku ustawa o zmianie w ewidencji ludnoci moe nie by uchwalona lub podpisana przez Prezydenta RP.

         Zgodnie z warunkami homologacji adna firma, w tym równie nasza, nie moe  wprowadza kluczowych zmian na wasn rk. Zakócioby to przepyw informacji pomidzy LBD, a TBD i CBD. Dlatego obecnie oczekujemy na wytyczne z ministerstwa.

          W pimie MSWiA do urzdów wojewódzkich zasygnalizowano konieczno przygotowania si gmin do aktualizacji oprogramowania, a wic podpisania stosownych umów z autorami programów (jeli gmina takowej nie posiadaa) lub wyasygnowania rodków pieninych na zakup nowej wersji programu.

          Jako termin zakoczenia prac nad uaktualnianiem systemu PESEL, zarówno po stronie Ministerstwa, TBD, CBD jak i na poziomie Lokalnych Banków Danych, za które odpowiedzialna jest nasza firma, przewidziano dzie 15 czerwca 2009 roku.

 
Clanet Sp. z o.o. ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice NIP: 969-12-82-387
Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000038123
Kapitał zakładowy: 50 tysięcy PLN