Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Kliknij tutaj, aby dowiedzie si wicej.

niedziela, 07 grudnia 2008 22:13

W zwizku z zapytaniami o prac naszego oprogramowania po zmianie ustawy o ewidencji ludnoci, zapewniamy, e  jestemy przygotowani do wprowadzenia w jak najszybszym terminie wszystkich zmian, których ta ustawa wymaga. Obecnie rozpowszechniana przez nas wersja programu do ewidencji ludnoci nie moe spenia warunków nowej ustawy, gdy byaby niezgodna z obecnie obowizujc oraz nie speniaaby wymogów homologacyjnych MSWiA. Dlatego wszystkie firmy, które zapewniaj o dostosowaniu swojego programu do nowej ustawy, albo mijaj si z prawd, albo wprowadziy zmiany wbrew woli MSWiA.

Poniej mona przeczyta jak wygldaj prace nad zmianami w oprogramowaniu:

Jak poinformowa nas pan Leszek Kopytowski z Departamentu Rejestrów MSWiA, obecnie w ministerstwie trwaj prace nad przygotowaniem wytycznych dla homologowanych programów w zwizku  ze zmianami w ustawie. Wytyczne te, firmy posiadajcych oprogramowanie otrzymaj nie wczeniej ni na pocztku przyszego roku i bd miay pó roku na dostosowanie swoich programów do nowych wymogów. Zmiany te bd musiay otrzyma akceptacj MSWiA po odpowiednich testach.

Biorc pod uwag, e przewidywane zmiany w ustawie nie s a tak rewolucyjne dla struktury naszych programów, zapewniamy, e jestemy w stanie upora si z nimi szybciej, jeli tylko ministerstwo nie wprowadzi przy okazji dodatkowych funkcji. Na razie jednak nic o takich funkcjach nie jest nikomu wiadomo.

 
Clanet Sp. z o.o. ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice NIP: 969-12-82-387
Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000038123
Kapitał zakładowy: 50 tysięcy PLN