Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Kliknij tutaj, aby dowiedzie si wicej.

Clanet - strona główna
Wybory do Parlamentu Unii Europejskiej
wtorek, 19 maja 2009 09:00

W zwizku ze zbliajacymi si wyborami do Parlamentu UE, rozesalimy wszystkim naszym klientom, którzy maj podpisan z nami umow serwisow, aktualnie obowizujce wzory spisów wyborców. Jeli nie dotary do Pastwa takie aktualizacje, prosimy o kontakt z nasz firm.

Jednoczenie przypominamy uytkownikom naszej wersji DOS o zarchiwizowaniu danych przed przystapieniem do wydruku.

Zwracamy równie uwag uytkownikom moduu "Wybory" na konieczno dokadnego wykonywania kolejnych kroków w przygotowywaniu wyborów, gdy wykonanie ich w niewaciwej kolejnoci moe uniemozliwi póniej wydrukowanie list dodatkowych.

 
sobota, 14 marca 2009 15:26

W zwizku z rozesanymi przez urzedy wojewódzkie pismami, dotyczcymi koniecznoci aktualizacji oprogramowania dla ewidencji ludnoci, informujemy, e wszyscy uytkownicy naszego oprogramowania, którzy posiadaj Umowy Serwisowe, otrzymaj w ramach umowy – czyli bezpatnie, aktualizacje zwizane z planowanym uchwaleniem przez sejm RP nowej ustawy o ewidencji ludnoci oraz dostosowaniem oprogramowania do innych aktów prawnych, wymienionych w w/w pimie.

Nasze oprogramowanie jest na bieco dostosowywane do wszystkich wymaga przekazywanych firmom przez MSWiA, w podanych przez nie terminach. Dotyczy to obydwu wersji naszego oprogramowania: wersji dla DOS i wersji dla Windows

Więcej…
 
Pliki dla GUS
poniedziałek, 19 stycznia 2009 00:42

W ostatnich dniach do urzdów miast i gmin dotary pisma z GUS, dotyczce przekazania gminnych zbiorów meldunkowych i podatkowych na potrzeby Narodowego Spisu Powszechnego i Spisu Rolnego. W zwizku z tym nasi programici przygotowuj narzdzie, które umoliwi przygotowanie wymaganych plików XML w opisanym przez GUS formacie. W momencie zakoczenia prac nad odpowiednim moduem, wszyscy nasi klienci zostan powiadomieni poczt internetow.

 
Statystyka
niedziela, 28 grudnia 2008 00:11

W zwizku ze zmianami w strukturze plików raportów do GUS z pobytów czasowych, trwaj obecnie prace nad wprowadzeniem tych zmian do naszych moduów przygotowujcych sprawozdania. Zmiany w wersji windowsowej zostay ju wykonane i rozesane do uytkowników tego systemu. Dla wersji DOS-owej nowy modu Statystyka bdzie rozesany na pocztku 2009 roku.

Wszyscy zainteresowani moliwoci tworzenia automatycznego takich sprawozda, a nie posiadajcy odpowiedniego moduu, lub nie majcy umowy konserwacyjnej na ten modu, proszeni s o kontakt z nasz firm.

 
Homologacja
wtorek, 09 grudnia 2008 15:26

Informujemy, e 4 grudnia 2008 roku uzyskalimy z MSWiA homologacj na rok 2009 dla naszych programów do obsugi LBD systemu PESEL.

Oznacza to, e nasze obydwa programy (wersja DOS i wersja Windows) s zgodne z obowizujcymi ustawami oraz systemem PESEL MSWiA i mog by uywane w Lokalnych Bankach Danych PESEL w roku 2009.

O przewidywanych zmianach w systemie PESEL w zwizku ze zmian prawa w 2009 roku prosimy czyta w kolejnej notce na naszej stronie.

Więcej…
 
niedziela, 07 grudnia 2008 22:13

W zwizku z zapytaniami o prac naszego oprogramowania po zmianie ustawy o ewidencji ludnoci, zapewniamy, e  jestemy przygotowani do wprowadzenia w jak najszybszym terminie wszystkich zmian, których ta ustawa wymaga. Obecnie rozpowszechniana przez nas wersja programu do ewidencji ludnoci nie moe spenia warunków nowej ustawy, gdy byaby niezgodna z obecnie obowizujc oraz nie speniaaby wymogów homologacyjnych MSWiA. Dlatego wszystkie firmy, które zapewniaj o dostosowaniu swojego programu do nowej ustawy, albo mijaj si z prawd, albo wprowadziy zmiany wbrew woli MSWiA.

Poniej mona przeczyta jak wygldaj prace nad zmianami w oprogramowaniu:

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 8
Clanet Sp. z o.o. ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice NIP: 969-12-82-387
Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000038123
Kapitał zakładowy: 50 tysięcy PLN